O projekcie

Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej został utworzony w ramach projektu „LOWES – Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Działanie ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Wzrost wiedzy prawnej, księgowej i marketingowej wśród podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubelskiego,
 2. Utworzenie i rozwijanie punktu doradczego w LOWES,
 3. Rozwój potencjału wiedzy na temat ekonomii społecznej lubelskich organizacji pozarządowych,
 4. Rozwój istniejącej „Sieci współpracy organizacji pozarządowych Polski Wschodniej Fundacji „OIC Poland” na rzecz ekonomii społecznej,,
 5. Zdobycie umiejętności zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych.

 

LOWES – Lubelski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zakłada następujące bezpłatne wsparcie:

 1. Utworzenie i prowadzenie LOWES oferującego:
  a) informacje z dziedziny ekonomii społecznej,
  b) usługi doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie doradztwa ogólnego i biznesowego oraz specjalistycznego (prawne, księgowe, marketingowe),
  c) szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej.
 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe na założenie spółdzielni socjalnej.
  a) szczegółowy opis i zakres w/w wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej uregulowany będzie w odrębnym regulaminie
 1. Biblioteczkę ekonomii społecznej zawierająca różne poradniki i informatory, broszury i czasopisma poruszające zagadnienia związane z ekonomią społeczną,
 1. Animację – działania mające na celu nawiązywanie współpracy w obszarze animowania lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej,
 1. Udostępnianie infrastruktury – polegające na możliwości skorzystania z przestrzeni biurowej z dostępem do Internetu, oraz sali konferencyjnej wraz ze sprzętem, dla podmiotów ekonomii społecznej.